Anti Korruptionpolicy

Anti korruption policy

Denna policy mot korruption (”policyn”) anger Ekdahl Miljös regler mot korruption. Policyn utgör en

komplettering och fördjupning av EM. Om en lag står i strid med denna policyeller med Affärskoden, ska den strängaste av de två följas. Underlåtenhet att följa lagar och förordningar mot korruption kan få mycket allvarliga konsekvenser för EM och dess anställda, såsom mycket höga böter, omätbara skador för företagets anseende och även straffrättsliga påföljder som fängelse och böter. Därför måste EM anställda och affärspartners vara mycket försiktiga och alltid använda gott omdöme för att undvika att sätta sig själva eller andra i en situation som kan strida mot denna policy eller gällande lagar mot korruption.

Det ligger aldrig i Ekdahl Miljös intresse att bryta mot denna policy eller tillämpliga lagar mot korruption. Varje medverkan i ett brott mot denna policy eller gällande lag kommer att leda tilldisciplinära åtgärder, vilka även kan inkludera uppsägning.

Förbud mot mutor

Ingen anställd vid Ekdahl Miljö  ska erbjuda, lämna, godkänna, begära, acceptera eller ta emot en”muta”, varken direkt eller indirekt. Ingen anställd vid EM ska utföra sina arbetsuppgifterpå annat sätt än normalt i förväntan om, eller som en följd av en muta.En ”muta” är en otillbörlig förmån, oavsett om det är en ekonomisk gåva eller annan förmån, om syftet är att uppmuntra till felaktiga beslut eller missbruk av en persons ställning, oavsett om denna personhar anställning inom den offentliga eller den privata sektorn.

En muta kan ta sig många olika uttryck och former. En muta kan exempelvis vara (men är ejbegränsat till):

 • Kontanter eller annan form av betalning till en person för att säkra ett kontrakt eller erhålla ett

tillstånd eller en licens

 • Gåvor eller representation som är avsedd att otillbörligt påverka mottagaren att vidta en viss

åtgärd

 • Betalning av resor eller uppehälle för en kund när det inte finns något underliggande

affärsmässigt syfte för resan

 • Gästfrihet och gåvor

Att ge och ta emot förmåner som utgör mutor är absolut förbjudet inom EM. Dock kan

begränsade och rimliga gåvor och gästfrihet i vissa fall accepteras som ett sätt att byggaaffärsrelationer om de är transparenta, proportionella, rimliga och har ett klart affärsmässigt syfte.Det kan vara svårt att veta var gränserna går för mutor och korruption. Bedömningen påverkas ofta avomständigheterna i varje enskilt fall. Som ett minsta krav gäller att en gåva, gästfrihet eller utgift måste:

 • ges och accepteras öppet och på lämpligt sätt dokumenteras;
 • vara lämplig och ha ett ringa värde;
 • ha ett tydligt och tillåtligt affärsmässigt syfte;
 • vara ett uttryck för uppskattning eller gästfrihet mellan företag (inte mellan personer);
 • inte bestå av pengar, lån eller något som kan växlas in till pengar eller motsvarande;
 • inte göra att mottagaren känner någon form av skyldighet eller förväntan;
 • inte missbrukas för att dölja olämpliga gåvor eller representation;
 • följa lagar, affärspolicyer, etiska normer och de regler som gäller för mottagarens företag

Skurup 2023-11-23

……………………………
Madeleine Ekdahl, VD
Ekdahl Miljö AB