Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

På Ekdahl Miljö AB är vi angelägna om att ingen av våra anställda skall komma till skada eller bli sjuka beroende på bristande säkerhet eller stress i arbetet.

Därför bedriver företagsledningen tillsammans med personalen ett strukturerat arbetsmiljöarbete i enlighet med AFS 2001:1.

För att bedriva arbetet på ett så bra sätt som möjligt har vi bildat en arbetsmiljögrupp. Denna grupp har samordningsmöten där vi bl.a. går igenom vad som har gjorts, vad som skall göras och vad som kan bli bättre.

För att beskriva ambitionen med arbetet har vi formulerat ett par policys. Dessa dokument gäller som riktlinjer i det dagliga arbetet och fungerar som underlag för de rutiner som vi skrivit för att vara säkra på att hela företaget följer såväl våra egna som myndigheternas krav på vad som gäller för att skapa en bra och säker arbetsmiljö.

I nuläget finns policys för:

 • Arbetsmiljö
 • Alkohol och droger
 • Trafiksäkerhet
 • Jämställdhet
 • Kvalitet
 • Miljö

Dessa policys har legat till grund för de rutiner som skrivits ner. Dessa är:

 • Samordningsmöten
 • Uppgiftsfördelning
 • Kunskaper för de som deltar i arbetsmiljöarbetet
 • Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet i organisationen
 • Undersökning av arbetsförhållanden, riskbedömning samt åtgärder och kontroll
 • Årlig sammanställning av arbetsmiljöarbetet
 • Sammanställning av olyckor, ohälsa och tillbud
 • Första hjälpen
 • Krishantering
 • Förebyggande hälsovård, rehabilitering och arbetsanpassning
 • Kränkande särbehandling
 • Hantering av tillbud och olyckor

 

Vi på Ekdahls Miljö AB vill att arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del av verksamheten där alla deltar genom att i det dagliga arbetet ständigt ha en dialog över vad som kan bli bättre med de personer som arbetar med SAM. Detta är en av grunderna i vår syn på hur arbetet skall bedrivas. Därför gör vi också en årlig sammanställning över arbetsmiljöarbetet och en av de viktigaste punkterna i denna är utvärdering av hur arbetet har fungerat.  För det som fungerat mindre bra föreslås åtgärder så att vi hela tiden arbetar emot att förbättra trivsel och säkerhet i arbetet.

För att alla inom företaget skall kunna delta på ett bra sätt är det viktigt att de känner till hur arbetet bedrivs och vilka regler som gäller. Därför har vi utarbetat en rutin vars syfte är att hela tiden utbilda och informera om vad som händer och sker i fråga om åtgärder för förbättringar

Vi utför regelbundet undersökningar av våra arbetsförhållanden varvid riskbedömningar av det som undersöks utförs. Hittar vi något som utgör en risk för skada eller ohälsa åtgärdar vi bristen på en gång.

Detta gäller även för brister som är mindre allvarliga, men om det inte blir omedelbart åtgärdat gör vi en skriftlig handlingsplan som tydligt visar vad som skall göras och vem som har ansvaret. När bristen är åtgärdat utförs en kontroll för att säkerställa att vi uppnått det som avsetts.

I det fall någon skulle bli skadad i arbetet eller drabbas av någon form av ohälsa beroende av arbetssituationen så har vi färdiga rutiner för att se till att rehabilitering och arbetsanpassning sköts på ett organiserat sätt.

All information om hur vårt system är uppbyggt och dokumentation över vad som är gjort eller beslutat samt vad vi kommer att titta på i framtiden finns i pärmen för ”SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete”. Alla är välkomna att mera i detalj studera denna.

 

Skurup 2023-11-23

 

……………………………
Madeleine  Ekdahl, VD
Ekdahl Miljö AB