Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy

 

Inom Ekdahl Miljö AB skall kvinnor och män ha lika möjlighet till karriär och utveckling i arbetet.

Samtliga anställda skall enbart värderas utifrån från kompetens och prestation oavsett kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

Det är för oss viktigt att såväl kvinnors som mäns erfarenheter och värderingar tas tillvara och påverkar utvecklingen.

En medveten inriktning skall vara att eftersträva en utjämning av lönerna i företaget och motverka lönediskriminering.

Arbetsförhållandena skall utformas så att de i så stor utsträckning som det är praktiskt möjligt skall passa för såväl kvinnor som män.

Trakasserier eller mobbing beroende av kön, ras, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning får under inga omständigheter förekomma på företaget.

Ett aktivt jämställdhetsarbete skall vara en naturlig del av personalpolitiken och syfta mot att skapa lika villkor och förutsättningar för utveckling i företaget.

Jämställdhetsarbetet skall syfta till att våra anställda:

  • Känner glädje och trygghet i arbetet
  • Känner sig accepterade som individer på arbetsplatsen och bemöts med respekt av samtliga arbetskamrater
  • Enbart lönesätts baserat på faktorer som är beroende av prestation och kompetens
  • Upplever att utvecklingsmöjligheterna inom företaget är lika för alla
  • Ges möjligheten att utnyttja rättigheten och skyldigheten att vårda och uppfostra sina barn
  • Skall kunna delta i aktiviteter vid sidan av arbetet

 

 

Skurup 2023-11-23

 

……………………………
Madeleine  Ekdahl, VD
Ekdahl Miljö AB