Visselblåsarepolicy

Visselblåsarpolicy Denna policy är avsedd att förstås och tillämpas mot bakgrund av den handlingsplan för visselblåsarfunktion Företaget har upprättat. Syfte Syftet med denna policy är att företagets medarbetare ska känna sig trygga och veta att de kan rapportera missförhållanden och allvarliga händelser som rör företaget utan rädsla för negativa konsekvenser. Företagets anställda ska känna att […]

Visa mer

Anti Korruptionpolicy

Anti korruption policy Denna policy mot korruption (”policyn”) anger Ekdahl Miljös regler mot korruption. Policyn utgör en komplettering och fördjupning av EM. Om en lag står i strid med denna policyeller med Affärskoden, ska den strängaste av de två följas. Underlåtenhet att följa lagar och förordningar mot korruption kan få mycket allvarliga konsekvenser för EM […]

Visa mer

Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy   Inom Ekdahl Miljö AB skall kvinnor och män ha lika möjlighet till karriär och utveckling i arbetet. Samtliga anställda skall enbart värderas utifrån från kompetens och prestation oavsett kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Det är för oss viktigt att såväl kvinnors som mäns erfarenheter och värderingar tas tillvara och påverkar utvecklingen. En […]

Visa mer

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy På Ekdahl Miljö AB är vi angelägna om att ingen av våra anställda skall komma till skada eller bli sjuka beroende på bristande säkerhet eller stress i arbetet. Därför bedriver företagsledningen tillsammans med personalen ett strukturerat arbetsmiljöarbete i enlighet med AFS 2001:1. För att bedriva arbetet på ett så bra sätt som möjligt har […]

Visa mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Vårt mål är en arbetsmiljö fri från negativa konsekvenser från risk- och missbruk. Med riskbruk menar vi skadligt bruk av alkohol, läkemedel och illegala droger. Riskbruk är stadiet innan det övergår till ett missbruk och dessa signaler vill vi på företaget fånga upp vid problematik. Det är viktigt att agera så tidigt […]

Visa mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy Ekdahl Miljö AB skall i alla lägen sträva mot att förebygga riskerna för att någon skall drabbas av olycka eller ohälsa på arbetsplatsen. Vi vill skapa en trivsam arbetsplats där samtliga känner sig säkra, trygga och delaktiga i arbetet att åstadkomma detta. Ekdahl Miljö AB har som målsättning att tillhandahålla kunderna de bästa och […]

Visa mer

Miljöpolicy

Miljöpolicy Inom Ekdahl Miljö AB vill vi i största möjliga utsträckning ta ansvar för att minimera belastningen på miljön genom den verksamhet som vi bedriver. Vårt företag vill vara delaktiga i nutidens strävan att lämna efter sig en planet till nästa generation som har rena vatten, en natur i ekologisk balans och med ett klimat […]

Visa mer

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy Ekdahl Miljö AB skall ha som målsättning att alltid uppfylla det som avtalats med kunderna och att genomföra uppdragen på ett sådant sätt att lagar och bestämmelser som ställs på verksamheten efterföljs. För oss är den upplevda kvaliteten hos kunderna efter utfört uppdrag den måttstock som skall styra inriktningen av vårt utvecklingsarbete gentemot att […]

Visa mer