Jämställdhetspolicy

Inom Ekdahl Miljö AB skall kvinnor och män ha lika möjlighet till karriär och utveckling i arbetet. Samtliga anställda skall enbart värderas utifrån från kompetens och prestation oavsett kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Det är för oss viktigt att såväl kvinnors som mäns erfarenheter och värderingar tas tillvara och påverkar utvecklingen. En medveten inriktning […]

Visa mer

Arbetsmiljöpolicy

På Ekdahl Miljö AB är vi angelägna om att ingen av våra anställda skall komma till skada eller bli sjuka beroende på bristande säkerhet eller stress i arbetet. Därför bedriver företagsledningen tillsammans med personalen ett strukturerat arbetsmiljöarbete i enlighet med AFS 2001:1. För att bedriva arbetet på ett så bra sätt som möjligt har vi […]

Visa mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol, droger och mediciner som påverkar körförmågan hör absolut inte hemma i trafiken. Var och en som kör påverkad av alkohol eller droger är livsfarlig för sig själv och andra. Den gemensamma nämnaren är att preparaten kan skapa trötthet, dåsighet, nedsatt uppmärksamhet, nedsatt förmåga och omdöme, sömnighet eller upprymdhet. Vi betraktar problem med missbruk av […]

Visa mer

Trafiksäkerhetspolicy

Ekdahl Miljö AB skall i alla lägen sträva mot att förebygga riskerna för att någon skall drabbas av olycka eller ohälsa på arbetsplatsen. Vi vill skapa en trivsam arbetsplats där samtliga känner sig säkra, trygga och delaktiga i arbetet att åstadkomma detta. Ekdahl Miljö AB har som målsättning att tillhandahålla kunderna de bästa och säkraste […]

Visa mer

Miljöpolicy

Inom Ekdahl Miljö AB vill vi i största möjliga utsträckning ta ansvar för att minimera belastningen på miljön genom den verksamhet som vi bedriver. Vårt företag vill vara delaktiga i nutidens strävan att lämna efter sig en planet till nästa generation som har rena vatten, en natur i ekologisk balans och med ett klimat som […]

Visa mer

Kvalitetspolicy

Ekdahl Miljö AB skall ha som målsättning att alltid uppfylla det som avtalats med kunderna och att genomföra uppdragen på ett sådant sätt att lagar och bestämmelser som ställs på verksamheten efterföljs. För oss är den upplevda kvaliteten hos kunderna efter utfört uppdrag den måttstock som skall styra inriktningen av vårt utvecklingsarbete gentemot att ständigt […]

Visa mer