Visselblåsarepolicy

Visselblåsarpolicy

Denna policy är avsedd att förstås och tillämpas mot bakgrund av den handlingsplan för visselblåsarfunktion Företaget har upprättat.

Syfte

Syftet med denna policy är att företagets medarbetare ska känna sig trygga och veta att de kan rapportera missförhållanden och allvarliga händelser som rör företaget utan rädsla för negativa konsekvenser. Företagets anställda ska känna att deras anmälningar som görs enligt denna visselblåsarpolicy blir tagna på allvar samt att de hanteras professionellt och konfidentiellt.

Riktlinjer

Anställda uppmuntras att rapportera alla missförhållanden och allvarliga händelser som de uppfattar som överträdelser av lagar, riktlinjer, interna styrdokument eller liknande. Anmälan ska ske på det sätt som beskrivs i företagets handlingsplan. Följande punkter är exempel på missförhållanden och allvarliga händelser som bör rapporteras:

  • en kriminell handling har utförts, utförs eller riskerar att utföras.
  • en person har inte följt gällande lag, följer inte gällande lag eller riskerar att inte följa gällande lag.
  • en anställds hälsa och säkerhet har blivit hotad, är hotad eller riskerar att bli hotad.
  • ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning.

Policyn täcker inte angelägenheter så som mobbing, missnöje med lön, dåligt eller orättvist ledarskap, ineffektiva system eller brist i återkoppling angående utförande av arbetsuppgifter. Anställda som önskar ta upp frågor inom dessa områden ska i första hand vända sig till sin närmaste chef eller till HR-chefen.

Förutsatt att misstankar om misskötsel, oaktsamhet eller brister på arbetsplatsen är rapporterade i god tro och inte av illvilja eller för personlig vinning, samt att det finns goda skäl att anta att ärendet är relevant och den anställde har följt rutinerna för rapportering, kommer ärendet att hanteras enligt följande:

  • Den anställde kommer inte utsättas för några trakasserier eller disciplinära åtgärder från företaget som ett resultat av att han eller hon rapporterat ett missförhållande.
  • Så långt som möjligt kommer bevis som kan härledas till den anställde att hållas sekretessbelagda.

Tillvägagångsätt

Som anställd kan man lämna en muntlig och/eller skriftlig anmälan och man har även rätt att göra anmälan anonymt. Rapporterande person kommer att få en bekräftelse på sin anmälan samt information om de åtgärder som planeras och/eller vidtagits.

Företagets visselblåsarteam är bestående av HR-chef, Platschef i Ljungby och Platschef i Eskilstuna.

Muntliga och skriftliga anmälningar sker till ovan nämnda personer beroende på vilken stationsort den anställde tillhör. Det finns även en brevlåda med lås placerade på vardera stationsorter där anonyma anmälningar kan lämnas.

Företaget är skyldigt att undersöka och hantera alla anmälningar rättvist, snabbt och konfidentiellt så långt det är möjligt. Undersökningens längd och omfattning kommer att bero av ärendets natur. En inledande undersökning genomförs för att besluta om det finns grund för att fortsätta undersökningen eller om det saknas grund för att fortsätta undersökningen på grund av att anmälan exempelvis är baserad på felaktig information.

Ansvar

Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom företaget är förtrogna med företagets visselblåsarpolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den. Den här policyn ska enbart ses som en guide och är inte en del av de anställdas anställningsavtal.

 

 

 

 

 

 

Skurup 2023-11-23

………………………………………………
Madeleine Ekdahl, VD
Ekdahl Miljö AB