Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Ekdahl Miljö AB skall ha som målsättning att alltid uppfylla det som avtalats med kunderna och att genomföra uppdragen på ett sådant sätt att lagar och bestämmelser som ställs på verksamheten efterföljs.

För oss är den upplevda kvaliteten hos kunderna efter utfört uppdrag den måttstock som skall styra inriktningen av vårt utvecklingsarbete gentemot att ständigt sträva mot att bli bättre.

Vi skall alltid lyssna på kundernas behov och förväntningar och genom att uppfylla dessa få största möjliga uppskattning av våra tjänster.

Ekdahl Miljö AB skall ha som ledstjärna att i alla situationer säkerställa att våra kunder får det som de förväntar sig ifråga om punktlighet, levererad tjänst och dokumentation. Dessutom skall kunderna få ett positivt och korrekt bemötande i alla kontakter med vårt företag.

För att leva upp till detta skall:

  • våra anställda ha den kompetens som krävs för att kunna utföra arbetet i enlighet med vår ställda ambitionsnivå;
  • planering av uppdrag ske på ett sådant sätt att tillräcklig tid finns avsatt för raster och yttre faktorer såsom rådande trafiksituation och väderlek;
  • samtliga dokument som behövs för transporten vara riktiga och noggrant kontrollerade;
  • våra förare ha rätt behörighet och vara utvilade och friska för att på ett säkert sätt kunna framföra fordonen;
  • fordonen framföras på ett så mjukt sätt som möjligt för att undvika skarpa inbromsningar och kollisioner. Rådande trafik- och hastighetsregler skall alltid efterföljas;
  • fordonen regelbundet kontrolleras för att säkerställa att fel och brister som kan äventyra trafiksäkerheten inte har uppstått;
  • vi ha en dialog med kunderna för att utforma de enskilda uppdragen på bästa tänkbara sätt och där hela vår kompetens kommer kunden till nytta;
  • vi följa utvecklingen på fordonssidan och vid nyinköp upphandla de bilar som bäst överensstämmer med kundernas krav och behov;
  • förfrågningar om anbud och offerter hanteras på ett rationellt sätt så att kunderna får svar senast den dag som man efterfrågat;
  • våra anställda alltid uppträda på ett korrekt sätt och genom det sätt som vi framför fordonen på framstå som ett föredöme för andra i trafiken.

Skurup 2023-11-23

……………………………
Madeleine Ekdahl, VD
Ekdahl Miljö AB