Miljöpolicy

Miljöpolicy

Inom Ekdahl Miljö AB vill vi i största möjliga utsträckning ta ansvar för att minimera belastningen på miljön genom den verksamhet som vi bedriver.

Vårt företag vill vara delaktiga i nutidens strävan att lämna efter sig en planet till nästa generation som har rena vatten, en natur i ekologisk balans och med ett klimat som inte är påverkat av våra utsläpp till luften.

Hos Ekdahl Miljö AB känner vi ett stort engagemang och vill ge vårt bidrag i frågor som är relaterade till såväl påverkan på närmiljön som återanvändning av naturresurser och effekter på klimatet beroende på utsläpp av koldioxid.

Detta skall bland annat ske genom att:

  • informera de anställda om den påverkan som verksamheten har på miljön och att få dessa engagerade i ansträngningarna att ständigt förbättra situationen;
  • aktivt planera rutterna för att minimera körsträckan;
  • i största möjliga utsträckning framföra fordonen på ett bränsleeffektivt sätt, exempelvis genom att framföra dessa i så jämn hastighet som möjligt;
  • vid användning av produkter för rengöring, smörjning och liknande sträva mot att använda det ur miljösynpunkt bästa alternativet;
  • sortera och hantera avfall med syfte att maximera möjlighet till återanvändning;
  • vid hantering av miljöfarliga produkter alltid iaktta största omsorg och motverka att spridning sker till naturen;
  • vid anskaffning av nya fordon alltid väga in ur miljösynpunkt viktiga aspekter såsom bränsleförbrukning, optimering av lastkapacitet och effektivitet av avgasrening.

Insatsernas storlek eller omfattning skall styras av en avvägning av vad som är ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt relaterat till den vinst ur miljösynpunkt som uppstår.

 

Skurup 2023-11-23

 

……………………………
Madeleine Ekdahl, VD
Ekdahl Miljö AB