Miljöprövning

Information och samråd enligt 6 kap. 4§ miljöbalken

Inledning

Ekdahl Miljö AB är i speditionsbranschen och samlar bland annat in och mellanlagrar avfall såsom förpackningsglas, batterier och lysrör innan transport sker till slutlig omhändertagare för destruktion eller återvinning. Verksamheten bedrivs i södra Sverige huvudsakligen Skåne, södra Halland och södra Småland.

Verksamheten utgår från Skurup där en ny central uppförs och togs i drift i april 2018 innefattande kontor, terminal, verkstäder samt upplagringsplats för mellanlagring. Bolaget innehar för närvarande ca 70 lastbilar där vissa är utrustade för att kunna frakta insamlingscontainers.

Lokalisering och omgivningsbeskrivning

Bolagets nya lokalisering sker på Skurps västra industriområde fastigheten Såmaskinen 1 med  anslutning till väg 714. Väster om fabriksområdet är det jordbruksmark och avståndet till närmaste bostadsområden är ca: 500 m.

Biltransporter till och från området för anslutning till väg E65 sker enbart genom industriområdet och berör inte bostadsområdena.

Verksamhet

Någon tillverkning eller bearbetning eller sortering sker ej på fastigheten utan är att hänföra till terminalverksamhet. Däri ingår tvättning och spolning av lastbilar.

Verksamheten bedrivs i en sammanhängande byggnad vari inrymmes uppställningsplats för fordon, verkstäder, lastbilstvätt, lagerutrymmen samt kontor. Utanför tvätthallen finns en spolplatta för att kunna spola av lastbilar, se bilagd skiss.

Driftstider

Verksamhet i anläggningen förekommer huvudsakligen 06.00 – 17.00 vardagar

Media försörjning

Lokalerna värmas upp med en mix av jordvärme och solceller.

Kemikalieanvändning

Användningen av kemikalier är begränsad i verksamheten och består huvudsakligen av normala kemikalier för service och underhåll av lastbilar såsom oljor mm. samt en tank på 5 m3 för tankning av adblue till diesellastbilarnas.
Tanken står utomhus och är dubbelmantlad.

Separat rum finns för omhändertagning av spillolja och fyllning av ny olja från tankar placerade i rummet. Tankarna är försedda med invallning. I tvättanläggningarna kommer enbart Svanen märkta tvättmedel att användas.

Vatten och avlopp

Processvatten från tvätthall och spollatte avleds via oljeavskiljare till det kommunala spillvattennätet liksom det sanitära avloppsvattnet.

I norra delen av fabriksområdet där den huvudsakliga trafiken sker är ett antal dagvattenbrunnar installeras och anslutas till det kommunala dagvattensystemet.

Den södra delen av området, på vilken även mellanlagret för återvunnet glas finns, är asfalterat men ej försett med dagvattenbrunnar. Avrinning av dagvatten från detta område sker mot ett dike i gränsen till industritomtens södra del. Diket är sedan anslutet till det kommunala dagvattensystemet.

Buller

Buller från verksamheten uppkommer dels som trafikbuller och periodvis vid tömning och lastning av återvunnet glas i mellanlagret för glaset. Uppskattningsvis passerar 50 – 75 lastbilar per dag.
Lokalisering på stort avstånd från bostäder, samt att trafiken till och från området ej går genom bostadsområden, gör att buller ej kommer utgöra ett störande moment på omgivningen.

Restprodukter och avfall

Eget genererat avfall

Det avfall som uppkommer i verksamheten är huvudsakligen emballage, wellpapp, trä, papper och plast. Detta separeras och skickas till återviningsföretag.

Miljöfarligt avfall

I den egna verksamheten uppkommer avfall enbart som avfall från serviceverkstaden för lastbilar.

AVFALLSSTYP EWC-kod (förslag) Maximalt omsatt mängd ton/år Maximalt mellanlagrat på platsen ton
Oljeavfall* 20 01 26 2,5 1

*Farligt avfall

Mellanlagrat externt avfall

Bolagets verksamhet är att hämta upp och samla in vissa avfallsfraktioner från kommunala avfallsorteringsstationer, mellanlagra dessa innan vidaretransport sker till slutlig omhändertagare.

Följande fraktioner omfattas:

Hela lysrör:

Hämtas i plastboxar med lock och mellanlagras utomhus

Ofärgat och färgat glas:

Glas-igloos och containers transporteras och tömmes till mellanlagret som är placerat utomhus bestående av två betongfickor placerade i fabriksområdets södra del. Betongfickorna ligger på en gjuten platta och är försedd med 3 väggar ca: 3 m höga.

Batterier:

Hämtas i plastlådor mellanlagras utomhus

Vid verksamheten kommer följande mängder att hanteras vid mellanlagringen.

AVFALLSSTYP EWC-kod (förslag) Maximalt omsatt mängd ton/år Maximalt mellanlagrat på platsen ton
Lysrör 20 01 21* 250 6
Glas 15 01 07 15 000 1 000
Batterier 20 01 33* 300 15

*Farligt avfall

Omlastning av kylmöbler, elektronik mm. Kan förekomma men mellanlagras inte.

Egenkontroll

  • Journalföring sker kontinuerligt över allt inkommande och utgående avfall.
  • Riskanalyser genomförs avseende Systematisk Arbets-Miljöarbete.
  • Bolaget är sedan sommaren 2019 certifierat enligt ISO9001
  • Bolaget har anlitar extern säkerhetsrådgivare för farligt gods.